PORADENSTVO

V ODPADOVOM

HOSPODÁRSTVE 

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre Vás

Pomoc

Pomôžeme Vám s nastavením odpadového hospodárstva vo Vašej firme podľa platnej legislatívy

Poradenstvo

Poradíme Vám pri výbere vhodného partnera na odber odpadov a pri výbere organizácie zodpovednosti výrobcov – OZV

Služba

Zabezpečíme zmluvy, zákonné povinnosti a komunikáciu s úradmi vo Vašom mene za Vás

Online podpora 

K dispozícii aj prostredníctvom live chatu.

Legislatíva odpadového hospodárstva je komplikovaná a neprehľadná, preto pre svojich klientov zabezpečujeme:

Vedenie evidencie odpadu na Evidenčnom liste odpadu

Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov

Vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie sa podáva na príslušný okresný úrad, ak sa nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov

Vypracovanie žiadostí o súhlas podľa § 97 zákona o odpadoch

Do § 97 zákona o odpadoch spadajú tieto súhlasy:

1. Súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu
Súhlas sa žiada, ak sa zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne

2. Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
Súhlas sa žiada napríklad na odovzdávanie dreva, plastových obalov alebo nepodarkov do domácností

3. Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia
Súhlas sa žiada napríklad na možnosť zmiešavania rôznych druhov odpadových olejov v autoservisoch do jednej nádoby, čo sa bez tohto súhlasu považuje za porušenie zákona

 

Vypracovanie opatrení pre prípad havárie pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov

Tento dokument sa vypracováva pre potreby žiadosti o súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu

Vypracovanie Identifikačných listov nebezpečných odpadov

Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu – ILNO

Ďalej:

Sledujeme zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva a aplikujeme ich vo firme.

 

Zastupujeme svojich klientov pred orgánmi štátnej správy napr. v prípade kontrol.

Najčastejšie otázky

Týkajú sa povinnosti v odpadovom hospodárstve aj našej firmy?

Problematika odpadového hospodárstva sa týka každej právnickej a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá zo svojej činnosti produkuje odpad.

Aké povinnosti sa týkajú nás?

Je to vždy individuálne, podľa toho akou činnosťou sa firma zaoberá. Minimálne je to však zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov, zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov, označovanie odpadov a zneškodňovanie v súlade so zákonom o odpadoch a vedenie evidencie odpadov.

Pokojne nás kontaktujte, zabezpečíme pre Vás bezplatný audit a navrhneme riešenia potrebné pre splnenie požiadaviek aktuálnej legislatívy v odpadovom hospodárstve priamo u Vás na prevádzke.

Ako evidovať odpad?

Odpad sa eviduje na Evidenčnom liste odpadu priebežne za obdobie kalendárneho roka bez obmedzenia množstva. Vedie sa interne a uchováva sa v elektronickej alebo písomnej podobe päť rokov.

Z neho sa následne tvoria ďalšie evidencie a ohlásenia.

Podľa akých kritérií vyberať odberateľa odpadu?

Pri výbere odberateľa odpadu treba dbať hlavne na to, aby mala daná osoba oprávnenie na nakladanie s druhom odpadu ktorého sa zbavujete. Ďalej je potrebné zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a teda prednostne poskytnúť odpad na recykláciu alebo iné zhodnotenie.

S výberom vhodného partnera Vám radi pomôžeme.

A čo pojem rozšírená zodpovednosť výrobcov?

Týka sa spoločností, ktoré balia alebo plnia tovar do obalov, vyrábajú alebo dovážajú zo zahraničia vyhradené výrobky tj. obaly a neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá a pneumatiky.

.. ale to si môžeme vysvetliť aj pri káve, lebo tých pár riadkov na to nestačí. Ak by ste však mali chuť na štúdium viac sa dočítate a dozviete tu.

Cena nášho poradenstva?

Cenu stanovujeme k vzájomnej spokojnosti vždy však v závislosti od rozsahu poskytovaných služieb.

V cene je zahrnutý aj pokojný spánok, ktorý Vám zabezpečíme odbremenením od náročnej administratívy a minimalizáciou rizika sankcií.

Kontakt

+421 908 381 816

Mgr. Barbora Lazurová

odpadový poradca

Ťačevská 605/20,
085 01 Bardejov

odpadovyporadca@gmail.com

IČO: 50 649 019
DIČ: 1082217224

Budeme sa tešiť, keď sa aj vy stanete naším klientom.